چیزی که میخوری باعث تغییر در نوع مصرف انرژی میشود.

همینطور نوع مصرف انرژی باعث تغییر در انتخاب غذا میشود.

چیزی که الان میخوری تعیین کننده چیزیست که بعدا میخوری .

وزن کم و زیاد میشه نشون دهنده نحوه خرج کردن انرژی است .

( پیتر آتیا )

عکس تو قویتر از تعریف کردن تو در 100 کلمه است.

جدید ترین مقالات سایت